សេចក្ដីប្រកាសនានា

  

សួស្ដីអតីតនិស្សិតនៃវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំទាំងអស់.

សូមចូលរួមនៅក្នុងក្រុមតេលេក្រាមទៅតាមជំនាន់នីមួយៗដែលអ្នកបានសិក្សាតាម Link ខាងក្រោម៖

I. បរិញ្ញាប័ត្រ + ១

1. អតីតគរុនិស្សិត(បរិញ្ញា+១)ជំនាន់ទី 1         https://t.me/joinchat/K-x_blA7kRVjOTc1

2.អតីតគរុនិស្សិត(បរិញ្ញា+១)ជំនាន់ទី 2         https://t.me/joinchat/G8YVK9v0TTg2MWNl

3. អតីតគរុនិស្សិត(បរិញ្ញា+១)ជំនាន់ទី 3         https://t.me/joinchat/SZ-IO5ZBCrFmMDg1

4. អតីតគរុនិស្សិត(បរិញ្ញា+១)ជំនាន់ទី 4         https://t.me/joinchat/zU9rXTaD43c3NDNl

5. អតីតគរុនិស្សិត(បរិញ្ញា+១)ជំនាន់ទី 5         https://t.me/joinchat/2d0y7IPVkmJiYzg9

6. អតីតគរុនិស្សិត(បរិញ្ញា+១)ជំនាន់ទី 6         https://t.me/joinchat/PtNI5elIgvdhZDM1

7. អតីតគរុនិស្សិត(បរិញ្ញា+១)ជំនាន់ទី 7         https://t.me/joinchat/IyPJszoTohZhNmZl

8. អតីតគរុនិស្សិត(បរិញ្ញា+១)ជំនាន់ទី 8         https://t.me/joinchat/zOxrSqes5gphYWRl

9. អតីតគរុនិស្សិត(បរិញ្ញា+១)ជំនាន់ទី 9         https://t.me/joinchat/IkwcZL_4MyUxZDY1

10. អតីតគរុនិស្សិត(បរិញ្ញា+១)ជំនាន់ទី 10     https://t.me/joinchat/n4yuiLMHmZMwYjI1    

11. អតីតគរុនិស្សិត(បរិញ្ញា+១)ជំនាន់ទី 11      https://t.me/joinchat/L8n66PWFzMBjZGY1   

12. អតីតគរុនិស្សិត(បរិញ្ញា+១)ជំនាន់ទី 12      https://t.me/joinchat/vL1el7XNY4w4MWFl   

13. អតីតគរុនិស្សិត(បរិញ្ញា+១)ជំនាន់ទី 13      https://t.me/joinchat/23J0s_baiS5mYmE1   

14. អតីតគរុនិស្សិត(បរិញ្ញា+១)ជំនាន់ទី 14      https://t.me/joinchat/Ww5YKgM8-tUxZjU1   

15. អតីតគរុនិស្សិត(បរិញ្ញា+១)ជំនាន់ទី 15      https://t.me/joinchat/v6YE_UyymRljOTU9   

16. អតីតគរុនិស្សិត(បរិញ្ញា+១)ជំនាន់ទី 16      https://t.me/joinchat/ZXCDsYi3hQ42NjE9   

17. អតីតគរុនិស្សិត(បរិញ្ញា+១)ជំនាន់ទី 17      https://t.me/joinchat/zNDUJRlYf8diNTI9   

18. អតីតគរុនិស្សិត(បរិញ្ញា+១)ជំនាន់ទី 18      https://t.me/joinchat/zuFP2a_XQgplNWQ1  

19. អតីតគរុនិស្សិត(បរិញ្ញា+១)ជំនាន់ទី 19      https://t.me/joinchat/QYhn2yDHUJ1iZWZl    

20. អតីតគរុនិស្សិត(បរិញ្ញា+១)ជំនាន់ទី 20      https://t.me/joinchat/oQ0FFWKv_70xMTk9    

21. អតីតគរុនិស្សិត(បរិញ្ញា+១)ជំនាន់ទី 21      https://t.me/joinchat/N_8PhduUQrkwN2Jl   

22. អតីតគរុនិស្សិត(បរិញ្ញា+១)ជំនាន់ទី 22      https://t.me/joinchat/p86aeKz_yHliYmFl    

23. អតីតគរុនិស្សិត(បរិញ្ញា+១)ជំនាន់ទី 23      https://t.me/joinchat/E3PMpg39CqFhYjk1    

24. អតីតគរុនិស្សិត(បរិញ្ញា+១)ជំនាន់ទី 24      https://t.me/joinchat/F4Y0b7ol5Wo0MzRl    

25. អតីតគរុនិស្សិត(បរិញ្ញា+១)ជំនាន់ទី 25      https://t.me/joinchat/s9xxGQHHtZBlNWNl   

II. បរិញ្ញាប័ត្រជាន់ខ្ពស់គ្រប់គ្រងអប់រំ

១. អតីតនិស្សិតបរិញ្ញាប័ត្រជាន់ខ្ពស់ គ្រប់គ្រងអប់រំជំនាន់ទី ១ អយក     https://t.me/joinchat/ZSFuKQkMc79hNDU1

២.អតីតនិស្សិតបរិញ្ញាប័ត្រជាន់ខ្ពស់ គ្រប់គ្រងអប់រំជំនាន់ទី ២ អយក     https://t.me/joinchat/4W6sbcmZP-YyYzNl

៣. អតីតនិស្សិតបរិញ្ញាប័ត្រជាន់ខ្ពស់ គ្រប់គ្រងអប់រំជំនាន់ទី ៣ អយក     https://t.me/joinchat/p3WHBe332iUyYTQ1

៤. អតីតនិស្សិតបរិញ្ញាប័ត្រជាន់ខ្ពស់ គ្រប់គ្រងអប់រំជំនាន់ទី ៤ អយក     https://t.me/joinchat/7xPiR3ROu4VkYzM1

៥. អតីតនិស្សិតបរិញ្ញាប័ត្រជាន់ខ្ពស់ គ្រប់គ្រងអប់រំជំនាន់ទី ៥ អយក     https://t.me/joinchat/33WF-5JnZRcxMmVl

៦. អតីតនិស្សិតបរិញ្ញាប័ត្រជាន់ខ្ពស់ គ្រប់គ្រងអប់រំជំនាន់ទី ៦ អយក     https://t.me/joinchat/d2X3pQyD1Ns0NWM1

៧.អតីតនិស្សិតបរិញ្ញាប័ត្រជាន់ខ្ពស់ គ្រប់គ្រងអប់រំជំនាន់ទី ៧ អយក     https://t.me/joinchat/4O6xwKO_r684OTZl

III. បរិញ្ញាប័ត្រជាន់ខ្ពស់អប់រំ ឯកទេសប្រឹក្សាគរុកោសល្យ

១. អតីតនិស្សិតបរិ.ជាន់ខ្ពស់អប់រំឯកទេសប្រឹក្សាគរុកោសល្យជំនាន់ទី ១        https://t.me/joinchat/w8EMy-HVb3pmZmM1

IV. អតីតនិស្សិតវគ្គ នាយក

១. អតីតនិស្សិតវគ្គ នាយក ជំនាន់ទី ១       https://t.me/joinchat/6YkD6x_Gez9kMTA1

២. អតីតនិស្សិតវគ្គ នាយក ជំនាន់ទី ២      https://t.me/joinchat/t4Di3xR1ILs4YzY1

៣. អតីតនិស្សិតវគ្គ នាយក ជំនាន់ទី ៣     https://t.me/joinchat/V8R17AXQtYEwYmZl

V. អតីតនិស្សិតវគ្គ អធិការអប់រំ

១. អតីតនិស្សិតវគ្គ អធិការអប់រំ ជំនាន់ទី ១     https://t.me/joinchat/igpr739iMuAyNjE1

២. អតីតនិស្សិតវគ្គ អធិការអប់រំ ជំនាន់ទី ២     https://t.me/joinchat/3KujknS0slE5ODQ1

៣. អតីតនិស្សិតវគ្គ អធិការអប់រំ ជំនាន់ទី ៣     https://t.me/joinchat/xX1s4mRbtEc3NmU1

៤. អតីតនិស្សិតវគ្គ អធិការអប់រំ ជំនាន់ទី ៤     https://t.me/joinchat/Vfnpetz64PU0OGRl

៥. អតីតនិស្សិតវគ្គ អធិការអប់រំ ជំនាន់ទី ៥     https://t.me/joinchat/lDJPwP2lY7ExMzk1