សេចក្ដីប្រកាសនានា

  

ស្ថិតក្នុងការកែរតំរូវ របស់ផ្នែកក្រប់គ្រង។ល។